Master Box 3524 [1941-1942年、東部戦線のドイツ兵とソヴィエト兵]

Master Box 3524, Eastern Front Series Kit No.3, Hand-to-hand fight, 1941-1942

c0000507_22235290.jpg
c0000507_22234526.jpg
c0000507_22233892.jpg
c0000507_22233287.jpg
c0000507_22232662.jpg
c0000507_22231991.jpg
c0000507_22231167.jpg
c0000507_2223433.jpg
c0000507_22225798.jpg
c0000507_22225190.jpg
c0000507_22224343.jpg
c0000507_22223617.jpg
c0000507_2222292.jpg
c0000507_22222317.jpg
c0000507_22221527.jpg
c0000507_2222784.jpg
c0000507_222207.jpg
c0000507_2221528.jpg
c0000507_22214739.jpg
c0000507_22213990.jpg
c0000507_2221347.jpg
c0000507_22212990.jpg
c0000507_22212369.jpg
c0000507_22211755.jpg
c0000507_2221121.jpg
c0000507_2221762.jpg
c0000507_2221153.jpg
c0000507_22205567.jpg
c0000507_22205188.jpg
c0000507_22204738.jpg
c0000507_22204211.jpg
c0000507_22203722.jpg
c0000507_22203215.jpg
c0000507_22202757.jpg
c0000507_22202265.jpg
c0000507_2220172.jpg
c0000507_22201179.jpg
c0000507_2220546.jpg
c0000507_22195966.jpg
c0000507_22195499.jpg

by tokyomonogatari | 2011-06-13 02:21 | Russia/Soviet | Comments(0)
<< Zvezda 3619 [アフ... Tamiya 35239-Z ... >>